Bolspiegels

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
 
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Seceurtronics Nederland B.V., hierna te noemen Seceurtronics, statutair gevestigd te Hillegom, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag, onder nummer 28042343 en aldaar gedeponeerd.


DEEL I
Artikel 1. Definities


Onder "opdrachtgever" of "koper" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met SECEURTRONICS een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).


Artikel 2. Toepasselijkheid


1. Alle aanbiedingen, bevestigingen, overeenkomsten, leveringen, aannemingen en montages worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.

3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij SECEURTRONICS de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. koper uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.


Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten


1. Alle door SECEURTRONICS gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Wijzigingen en/of aanvullingen daarin verbinden SECEURTRONICS niet tenzij deze schriftelijk door SECEURTRONICS zijn bevestigd.

3. Een overeenkomst tussen SECEURTRONICS en opdrachtgever c.q. koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk door SECEURTRONICS is bevestigd, dan wel doordat SECEURTRONICS geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.

4. Bij het aangaan van de overeenkomst is SECEURTRONICS gerechtigd zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van opdrachtgever c.q. koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft SECEURTRONICS het recht de opdracht te weigeren.

5. SECEURTRONICS is bevoegd ter uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen en de prijs hiervan door te berekenen aan de opdrachtgever c.q. koper.
 
Artikel 4. Prijzen


1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro's en gelden exclusief BTW en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd op het moment van orderacceptatie.

2. De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d. sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is SECEURTRONICS gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.

4. Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt, is opdrachtgever c.q. koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.

5. Bij leveranties/orders van minder dan € 250,00 is SECEURTRONICS gerechtigd de verzendkosten in rekening te brengen.
 
Artikel 5. Levering


1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient SECEURTRONICS derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld en haar een laatste termijn voor levering worden gegund.

2. Overschrijding van overeengekomen leveringsdata geeft opdrachtgever c.q. koper geen recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet-aanvaarding of tot geheel ontbinden van de overeenkomst dan wel tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van de nakoming van enigerlei verplichting van opdrachtgever c.q. koper uit de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

3. Aan de leveringsplicht van SECEURTRONICS zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. Het ontvangstbewijs door opdrachtgever c.q. koper ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen de kosten voor rekening van opdrachtgever c.q. koper.

4. Indien opdrachtgever c.q. koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de producten dient mede te werken, zijn de producten voor risico van opdrachtgever c.q. koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending gereed staan.
 
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en -overgang


1. Zolang de opdrachtgever c.q. koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens SECEURTRONICS, blijft het geleverde eigendom van SECEURTRONICS.

2. Opdrachtgever c.q. koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat opdrachtgever c.q. koper aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens SECEURTRONICS heeft voldaan. Tot dat ogenblik heeft opdrachtgever c.q. koper het geleverde in bruikleen.

3. Wanneer opdrachtgever c.q. koper enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 7.1 voordoet, is SECEURTRONICS zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd de zaken terug te nemen. Opdrachtgever c.q. koper verleent SECEURTRONICS hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt, bij gebreke waarvan opdrachtgever c.q. koper een boete van € 455 per dag verbeurt.

4. In geval SECEURTRONICS het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.1 ontbonden.

5. Opdrachtgever c.q. koper is verplicht SECEURTRONICS direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door SECEURTRONICS geleverde, voor zover deze (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid van artikel 7.1 voordoet. Mocht later blijken, dat opdrachtgever c.q. koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het door hem aan SECEURTRONICS verschuldigde bedrag, exclusief BTW, met een minimum van € 230.

Artikel 7. Opzegging en beëindiging overeenkomst


1. SECEURTRONICS behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met opdrachtgever c.q. koper zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de opdrachtgever c.q. koper:
a. surseance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onderbewind wordt gesteld;
b. enige (betalings-)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
c. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
d. het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer opdrachtgever c.q. koper een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.

2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op opdrachtgever c.q. koper terstond opeisbaar en is SECEURTRONICS daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.

3. De post "winstderving" bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 455 (exclusief BTW) behoudens tegenbewijs; de post "gederfde rente" heeft de hoogte van de wettelijke rente.

Artikel 8. Garantie

1. SECEURTRONICS garandeert (de onderdelen van) het geleverde tegen fabricage- en materiaalfouten gedurende 12 maanden na aflevering en/of montage, mits deze worden gebruikt en bediend conform de aan opdrachtgever c.q. koper verstrekte handleidingen en technische specificaties. Reparaties en leveringen als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten op locaties vinden derhalve kosteloos plaats, met uitsluiting van voorrijdkosten.

2. Elke garantieverplichting vervalt, wanneer opdrachtgever c.q. koper het verrichte of geleverde:
a. zelf installeert of door derden laat installeren zonder daarbij correct gebruik te maken van de installatievoorschriften;
b. zelf wijzigingen en/of reparatie in en/of aan het geleverde verricht of laat verrichten;
c. voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;
d. op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid


1. SECEURTRONICS is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever c.q. koper of derden, ontstaan als gevolg van de door SECEURTRONICS geleverde zaken, behoudens de schade welke is gedekt door de SECEURTRONICS gesloten verzekeringen ter zake, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het netto factuurbedrag van de overeenkomst, exclusief BTW.

2. Seceurtronics is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) en gevolgschade door welke oorzaak ook ontstaan daaronder begrepen vertraging in de levertijd van materialen en diensten.

3. Opdrachtgever c.q. koper vrijwaart SECEURTRONICS en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik van door SECEURTRONICS op(geleverde) diensten en materialen.

4. Opdrachtgever c.q. koper vrijwaart SECEURTRONICS voor aanspraken van derden die in opdracht van opdrachtgever c.q. koper werkzaamheden verrichten ten behoeve van projecten en/of diensten. SECEURTRONICS is niet aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van opdrachtgever c.q. koper of door opdrachtgever c.q. koper bij het project betrokken derden.

5. Indien opdrachtgever c.q. koper niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen welke SECEURTRONICS noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten aan SECEURTRONICS verleent, kan opdrachtgever c.q. koper nimmer schadevergoeding of enige andere rechten ontlenen bij niet-nakoming van de overeenkomst door SECEURTRONICS.

6. SECEURTRONICS is niet aansprakelijk voor de keuze van opdrachtgever c.q. koper van de geleverde materialen en staat er niet voor in dat de geleverde zaken en materialen geschikt zijn voor het gebruik dat opdrachtgever c.q. koper SECEURTRONICS tevoren van zijn bedoelingen uitdrukkelijk op de hoogte heeft gesteld en hierin later geen wijziging(en) heeft aangebracht.

7. Evenmin is SECEURTRONICS aansprakelijk voor enige schade direct of indirect ontstaan aan zaken welke opdrachtgever c.q. koper SECEURTRONICS ter bewerking of inbouw heeft toegezonden.

8. Opdrachtgever c.q. koper draagt zorg voor het aanbrengen van alle wettelijk voorgeschreven beveiligingen en waarschuwingen.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SECEURTRONICS of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Betaling


1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door SECEURTRONICS aangewezen bank- of girorekening.

2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. Opdrachtgever c.q. koper mag om generlei reden zijn betalingen opschorten.

3. Indien SECEURTRONICS het factuurbedrag niet binnen de gestelde termijn van opdrachtgever c.q. koper heeft ontvangen is deze steeds onmiddellijk in verzuim. In dat geval is opdrachtgever c.q. koper een (vertragings)rente verschuldigd conform de wettelijke rente met een maximum van 1,5% per maand, gelden gedurende de tijd dat opdrachtgever c.q. koper in verzuim is, waarbij ieder gedeelte van een maand als een hele maand geldt.

4. Indien de betaling van een termijn niet binnen 14 dagen na factuurdatum is ontvangen en wanneer SECEURTRONICS alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens opdrachtgever c.q. koper neemt, is deze gehouden tot betaling van de door SECEURTRONICS te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van de te betalen hoofdsom (of een gedeelte daarvan), zulks met een minimum van ?115 onverminderd eventuele door opdrachtgever c.q. koper krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten.

5. Alle door of namens opdrachtgever c.q. koper gedane betalingen trekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever c.q. koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Indien opdrachtgever c.q. koper met betaling van een deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, is SECEURTRONICS gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op te schorten met de termijn gedurende opdrachtgever c.q. koper een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van SECEURTRONICS om na ingebrekestelling de opdracht(en) definitief te be?indigen en betaling te verlangen van al hetgeen SECEURTRONICS tot op dat moment te vorderen heeft. Alsdan heeft SECEURTRONICS tevens recht op schadevergoeding conform artikel 7.

Artikel 11. Overmacht

1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat SECEURTRONICS door feiten en omstandigheden waarop SECEURTRONICS geen invloed heeft zoals: vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, uitsluiting, brand, technische storingen in het bedrijf, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen, materialen, in gebreke blijven van haar leveranciers, door welke oorzaak ook, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop SECEURTRONICS redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de order overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.

2. In geval van overmacht is SECEURTRONICS gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen conform artikel 11.3, zonder dat SECEURTRONICS tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan opdrachtgever c.q. koper gehouden is.

3. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is opdrachtgever c.q. koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen. Opdrachtgever c.q. koper dient deze specifieke omstandigheden aan te tonen.

4. Bij beëindiging als voren bedoeld is SECEURTRONICS gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is SECEURTRONICS niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan opdrachtgever c.q. koper.

Artikel 12. Reclames

1. Reclames worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst der producten schriftelijk bij aangetekend schrijven ter kennis van SECEURTRONICS zijn gebracht.

2. Reclames op andere wijze of aan tussenpersonen gedaan of later tot SECEURTRONICS gekomen kunnen geen effect sorteren ten aanzien van acceptatie. Bij tijdig ingediende reclames zal de opdrachtgever SECEURTRONICS in de gelegenheid stellen zijn reclame te controleren, bij gebreke waarvan deze niet voor behandeling in aanmerking komt.

3. Indien de reclame door SECEURTRONICS juist wordt bevonden, zal SECEURTRONICS de nodige tijd gegeven worden om de naar haar oordeel vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen.

4. Reclames zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van SECEURTRONICS is geschied en in noodgevallen, waarin de koper zich vooraf onmogelijk met SECEURTRONICS heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin SECEURTRONICS terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld. Retourzendingen worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk overeengekomen.

5. Reclames betreffende (deel)facturen dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na verzenddatum door middel van een aangetekend schrijven, in bezit te zijn van SECEURTRONICS.

6. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt opdrachtgever geacht het geleverde /verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door SECEURTRONICS in behandeling genomen.

7. Reclames ontslaan de opdrachtgever c.q. koper niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 10 te betalen. Compensatie is uitgesloten.

8. Wanneer opdrachtgever c.q. koper niet aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet behoeft SECEURTRONICS de reclame niet te aanvaarden en vervalt ieder recht op vervangende levering of schadevergoeding.

9. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.


Artikel 13. Toepasselijk recht


Op alle met SECEURTRONICS aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Geschillen

Alle geschillen die mochten voortvloeien uit transacties, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden bij uitsluiting beslist door de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van SECEURTRONICS, behoudens bevoegdheid van SECEURTRONICS het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats c.q. woonplaats van opdrachtgever c.q. koper te brengen.


DEEL II
Deel II der Algemene Voorwaarden is naast deel I van toepassing indien SECEURTRONICS tevens het ontwerp en/of de montage verzorgt.


Artikel 15. Aanbiedingen
Behoudens het bepaalde in artikel 3 gelden de volgende bepalingen:

1. Aanbiedingen en opdrachten worden gedaan respectievelijk aanvaard op basis van schriftelijk aan SECEURTRONICS verstrekte gegevens, merken, hoeveelheden en tekeningen.

2. De levering en/of uitvoering geschiedt op basis van de in lid 1 bedoelde tekeningen met inachtneming van daarin eventueel door de opdrachtgever c.q. koper aangebrachte en door SECEURTRONICS schriftelijk geaccepteerde wijzigingen.

3. SECEURTRONICS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de namens opdrachtgever c.q. koper geleverde gegevens, merken, hoeveelheden en tekeningen als bedoeld in lid 1. Evenmin aanvaardt SECEURTRONICS enige aansprakelijkheid voor de juistheid van de door haar geleverde gegevens, berekeningen, merken, hoeveelheden en tekeningen.

4. Auteursrechten op de door SECEURTRONICS ingediende ontwerpen, tekeningen, berekeningen en dergelijke worden nadrukkelijk voorbehouden.
 
Artikel 16. Betaling


1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 geldt bij levering met montage en/of ontwerp dat betaling dient plaats te vinden als volgt:
a. 40% van de totaal verschuldigde som bij opdracht;
b. 40% van de totaal verschuldigde som bij aanvang van de opdracht;
c. 20% van de totaal verschuldigde som bij oplevering.
of een tussen opdrachtgever c.q. koper schriftelijk overeengekomen betalingsschema.

2. Indien de levering wordt vertraagd op verzoek van de opdrachtgever, of doordat deze zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, dan wel SECEURTRONICS niet (tijdig) in staat stelt de bouwwerkzaamheden gereed te maken; zal SECEURTRONICS gerechtigd zijn betaling van de nog niet voldane termijnen van de som te vorderen op de tijdstippen, waarop deze termijnen bij normale uitvoering van de opdracht opeisbaar zouden zijn geworden.

Artikel 17. Meerwerk


Meerwerk geschiedt alleen op basis van schriftelijke overeenkomst. SECEURTRONICS bepaalt de prijs van het meerwerk op basis van de tarieven waarvan zij in haar calculaties pleegt uit te gaan.


Artikel 18. Levering


Onverminderd het bepaalde in artikel 5 gelden bij montage de volgende bepalingen:

1. Opdrachtgever c.q. koper draagt, voor de te monteren onderdelen vanaf de levering het risico.
Mocht buiten de verantwoordelijkheid van SECEURTRONICS enig onderdeel zonder hetwelk het werk naar het oordeel van SECEURTRONICS toch functioneel is, niet tegelijkertijd met het overige gereed gekomene geleverd kunnen worden, dan wordt definitieve oplevering hierdoor niet opgeschort. De bij definitieve oplevering vervallende betalingstermijn zal echter in dat geval worden verminderd met de prijs van het nog niet geleverde.

2. De levertijd is vastgesteld onder de conditie dat de omstandigheden, waaronder werken door SECEURTRONICS kunnen worden uitgevoerd, dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten der overeenkomst en dat de nodige materialen en/of onderdelen aan SECEURTRONICS tijdig worden geleverd. Indien vertraging ontstaat doordat de bedoelde omstandigheden worden gewijzigd of de nodige materialen en/of onderdelen, hoewel tijdig besteld, niet tijdig aan SECEURTRONICS zijn geleverd, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging.

3. In het geval de leveringen der te monteren onderdelen en/of montage niet kunnen plaatsvinden op de overeengekomen datum/data door overmacht als in artikel 11, wordt de opdrachtgever c.q. koper door SECEURTRONICS hiervan op de hoogte gesteld. De materialen worden alsdan door SECEURTRONICS, op kosten van en voor risico van de opdrachtgever c.q. koper, opgeslagen en staan op afroep gereed.

4. Bij opdrachten tot montage is SECEURTRONICS niet verplicht haar werkzaamheden aan te vangen voordat de bouw in een voldoende gevorderd stadium is gekomen en de noodzakelijk voorafgaande werkzaamheden zijn voltooid, een en ander ter beoordeling van SECEURTRONICS. Voorts dient opdrachtgever c.q. koper zijn vervallen betalingstermijnen te hebben voldaan.

5. Indien tengevolge van aan opdracht c.q. koper toe te rekenen omstandigheden de montage niet ongestoord kan worden voortgezet, kan SECEURTRONICS de daaruit voortvloeiende schade op opdrachtgever c.q. koper verhalen.

6. Vertraagde oplevering geeft de opdrachtgever c.q. koper geen recht afname c.q. uitvoering te weigeren.
Artikel 19. Materiaalkeur
Indien opdrachtgever c.q. koper het materiaal wenst te keuren, zal dienen te worden gekeurd ter plaatse waar het materiaal wordt gefabriceerd en klaar ligt voor verzending.

Artikel 20. Verplichtingen van de opdrachtgever c.q. koper bij montage c.q. aanneming


1. Voldoende en deugdelijke tegen beschadiging beschermde opslagruimte zal kosteloos door opdrachtgever c.q. koper ter beschikking worden gesteld.

2. Behoorlijk onderkomen voor personeel zal door opdrachtgever c.q. koper kosteloos ter beschikking worden gesteld.

3. Voor voldoende en deugdelijke aan- en afvoerwegen van de openbare weg naar de plaats der werkzaamheden zal door opdrachtgever c.q. koper voor de aanvang van werkzaamheden zijn gezorgd.

4. Een deugdelijke werkvloer, goed berijdbaar voor hijsmaterialen zal aanwezig zijn.

5. Aansluiting voor gebruik van elektrische stroom dan wel krachtstroom zal kosteloos door opdrachtgever c.q. koper ter beschikking worden gesteld.

6. Opdrachtgever c.q. koper zal zorg dragen dat de werkzaamheden, welke niet tot de aan SECEURTRONICS verstrekte opdracht behoren, behoorlijk en zo tijdig zijn verricht, dat de montage van de installatie/ bouwwerken daardoor geen vertraging ondervindt.

7. Opdrachtgever c.q. koper zal zorg dragen dat zodanige verlichting aanwezig is, dat het montagewerk bij kunstlicht voortgang kan vinden.

8. Alle kosten voortvloeiende uit niet tijdige of niet deugdelijke nakoming door de opdrachtgever van zijn vorenvermelde verplichtingen, kunnen door SECEURTRONICS in rekening worden gebracht.

9. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen is SECEURTRONICS gerechtigd ter plaatse reclameborden waarop de handelsnaam van SECEURTRONICS is vermeld, te plaatsen en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geplaatst te houden, zonder dat daarvoor aan SECEURTRONICS vergoeding in rekening zal worden gebracht.

Artikel 21. Constructietekeningen en berekeningen, modellen, monsters enz.


1. Alle door SECEURTRONICS verstrekte gegevens, modellen, tekeningen e.d. blijven haar eigendom en mogen op generlei wijze worden gebruikt, gekopieerd of nagemaakt, noch ter kennis van derden worden gebracht.

2. Alle door SECEURTRONICS verstrekte bescheiden, monsters, proefinstallaties e.d. zullen op haar eerste verzoek aan SECEURTRONICS teruggezonden worden.